Béc thép + cây cắm 40 cm Kanok

Qui cách

1/2″x5/8″x3/4″