éc tưới cánh đập ren ngoài Kanok

Qui cách

3/4″ 5 mm