Cây cắm phun nước có điều chỉnh Kanok

Qui cách

344-02+1: 1/2×3/4×5/8″

344-03+1: 1/2×3/4×5/8″