Cây cắm phun nước có điều chỉnh PE ren trong Kanok

Qui cách

344-02+4: 1/2″ + 20 mm

344-02+3: 1/2″+25 mm

344-03+3: 3/4″+25 mm