Cây cắm phun nước có điều chỉnh ren ngoài Kanok

Qui cách

344-50+1: 1/2″

344-04+1: 3/4″+1/2×3/4×5/8″