Cây cắm phun nước có điều chỉnh ren trong Kanok

Qui cách

344-50+2: 1/2″

344-04+2: 3/4″