Béc phun sương 2 cánh + cây cắm 40cm Kanok

Qui cách

1/2×3/4×5/8″