Nối 2 đầu ống phun mưa Kanok

Qui cách

352-12: 34,42,49

352-13: 42,49,60