Đầu tưới nhỏ giọt bù áp Kanok

– Lưu lượng 2L/h

Qui cách

5.0mm