Đầu tưới nhỏ giọt bù áp có điều chỉnh Kanok

  • Lưu lượng 2-8L/h

Qui cách

5.0mm