Bọ tưới màu xanh Kanok

  • Tán hẹp 360 độ, ….. mét
  • Ren ngoài phi 4mm
  • Lỗ phun 2mm lưu lượng lớn
  • Tưới cây có tán hẹp, rau – hoa – màu trồng theo nọc, chậu, bụi, …

Qui cách

3-5 mm