Van 2 đầu nhỏ giọt 16.5 Kanok

Qui cách

16.5×16.5mm